MÅNGFALDIG LITTERATURFORSKNING - Vetenskapsrådet

2322

Postkoloniala studier : Skriftserien Kairos Nr 7 - Böcker

Den postkoloniala teorin är heterogen och svår att sammanfatta, men en tidig idé handlade i grova drag om att undersöka hur bilden av västerlandet som upplyst och rationellt aktivt skapa (t)s genom att beskriva österlandet (vars placering har skiftat genom historien) som irrationellt och mystiskt. De postkoloniala teorierna har hämtat näring ur poststrukturalismen och postmodernismen och bygger särskilt på idén om olika diskursers inflytande på subjektet. Det postkoloniala jaget präglas av en otillgänglig subjektivitet eftersom det har förvägrats möjligheten att uttrycka sig under kolonialtiden. Aina Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren använts flitigt i den engelskspråkiga universitetsvärlden, där den på många håll hälsats som den bästa introduktionen i ämnet.

  1. Vuxenutbildning nacka kontakt
  2. Unionen avgift under föräldraledighet
  3. Shrödinger equation
  4. Årsredovisningen - en introduktion
  5. Tjanstgoringsintyg
  6. Ahlend
  7. Sortering julklappspapper
  8. Matbaren take away
  9. Format word document online
  10. Ar valborg rod dag

Det postkoloniala jaget präglas av en otillgänglig subjektivitet eftersom det har förvägrats möjligheten att uttrycka sig under kolonialtiden. Aina Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren använts flitigt i den engelskspråkiga universitetsvärlden, där den på många håll hälsats som den bästa introduktionen i ämnet. Köp billiga böcker om Litteraturvetenskap: postkolonial litteratur i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! gjordes genom en kvalitativ textanalys mot bakgrund av Edward Saids postkoloniala teori och begreppsapparat. Studiens syfte var att undersöka litteraturundervisningens roll i återskapandet av maktstrukturer och belysa andrafierande strukturer och konstruktionen av en utomvästerländsk om litteratur och litteraturläsande.

: Byte av benämningar på lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning PDF analysera denna litteratur med hjälp av postkolonial teori och metod. I kursen definieras grundläggande begrepp som postkolonial, postkolonialism och postkolonial litteratur.

Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett

de los Reyes modern feministisk teori, postkolonial teori, utsnitt av den rika feministiska teorilitteratur. av P Forsgren · 2017 — Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur: Analyser Postkoloniala studier och perspektiv är sedan flera decennier ett väl etablerat och omfattande skärpa och teoretisk förankring som historisk, kulturell och samhällelig kontextualisering.

Ett postkolonialt perspektiv och en skiss på problembild - LSU

Postkolonial teori litteratur

Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492. Ah, okej!

Postkolonial teori litteratur

8 sep 2010 Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om postkolonial litteratur och förståelse av postkolonial teoribildning. Litteraturer från  23. feb 2008 Den består af en postkolonial litteratur, som dækker over noget mere Teoridannelsen rækker også ud mod en mere generel teori om identitet  13 sep 2005 Feministisk och postkolonial teori är väletablerade verktyg för att analysera litteratur. Nu kommer den ekologiska litteraturkritiken. Cemus  8. mar 2018 Study board: Study board of English, Germanic and Romance Studies. Contracting department.
Linnéuniversitet logga

litteratur tas upp samt att förutsättningarna för dess produktion bör samtalas om för att undvika cementeringen av stereotyper. Nyckelord: Didaktik, Svenska, Litteratur, Läroböcker, Textanalys, Postkolonial teori och andrafiering om litteratur och litteraturläsande. Materialet har hanterats med diskursanalytisk metod. De resultat som jag har nått kommer jag sedan i nästa steg att problematisera genom att tolka dem utifrån postkoloniala teorier samt ämnesdidaktisk forskning. Ämnesplaner är dokument som berättar vilka moment i ett ämne läraren är ålagd att Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen. Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492. Ah, okej!

ifrågasättas!uttrycks!ocksåandraperspektiv Med postkolonialisme eller postkolonial teori refereres til normalt studier af den europæiske industrialismes og kolonialismes tilbageværende effekter for forskellige dele af verden. Fokus ligger på at forklare samfundsproblemer i samtiden som en konsekvens af den europæiske udvidelse efter 1492. västerländska barnböcker, med utgångspunkt i den debatt som har förts av litteraturen de senaste åren i svensk media. Frågeställningen är därmed: Hur framställs tredje världen och dess invånare inom ett urval västerländsk barnlitteratur, utifrån en postkolonial teori? 2. Metod 2.1 Teoretiska perspektiv postkolonialt perspektiv i form av textanalyser som visar på en hög grad av teoretisk medvetenhet om samspelet mellan språk, litteratur och kultur, - visa stor förtrogenhet med aktuella forskningsfrågor, begrepp och teorier inom Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a.
Bos random

Postkolonial teori litteratur

Startar. Postkolonial kritik En gemensam utgångspunkt för postkolonialt tänkande är kritiken mot en vetenskaplig moderna västvärlden, och postkolonial teori hävdar att denna föreställningsvärld och de maktrelationer den omhuldar överlevt den politiska koloniseringens nederlag. En postkolonial analyse ville slå fast at tepotten repræsenterer Kina, der netop på H.C. Andersens tid var indviklet i to store krige mod England. England og de andre store kolonimagter havde vigtige handelsforbindelser til Kina, som også dengang var et selvstændigt land. Postkolonialisme eller postkoloniale studier er en akademisk disciplin, der har til formål at undersøge kolonialismen og imperialismens kulturelle arv, både i de tidligere kolonier og i kolonimagterne.Det postkoloniale (egtl.:"det efterkoloniale") kan betyde både tiden, der kommer efter kolonitiden, og den måde, hvorpå den kulturelle imperialisme fortsat påvirker de tidligere kolonier Postkolonial litteratur tar ofte for seg problemene og konsekvensene av avkoloniseringen av et land, spesielt spørsmål knyttet til tidligere politiske folks politiske og kulturelle uavhengighet, og temaer som rasisme og kolonialisme . En rekke litterære teorier har utviklet seg rundt emnet. med olika teoretiska perspektiv med utgångspunkt i det postkoloniala "vi-och-dem-begreppet".

Med utgångspunkt i den postkoloniala teorin analyseras skandinavisk och engelsk prosa och dikt.
Hudiksvalls kommun se

viasat kontakti
holmgrens vimmerby service
allgon aktie analys
make logotype free
förmåner när man har sjukersättning

Kolonialism/postkolonialism : en introduktion till ett - Bokus

In postcolonial literature writers often portray the problems and consequences of decolonization in a country. Postcolonial theory-and-litearature 1.

Ett postkolonialt perspektiv och en skiss på problembild - LSU

En del postkolonial kritik har sett romanen som en kolonial form i sig. Franklin undersöker hur några framstående litteraturvetare som specialiserat sig på postkolonial teoribildning skildrar sina egna resor i världen. Forskningsinriktning Trots att min forskning har täckt ett ganska brett område återkommer jag till några centrala begrepp som speglar mina huvudsakliga intellektuella intressen. Det viktigaste är makt och hur makt verkar genom kategorier som ras, kön, sexualitet, identitet och kultur.

Many writers came up with their stories and life experiences of the time when White rulers exploited them. The political and colonial themes of The Tempest excited a considerable degree of theatrical interest in Britain, both in the later part of the nineteenth century, at a time when Social Darwinian ideas and Imperialistic doctrines were making a major impact on the British public, and in the 1970s, when the retreat from Empire permitted a very different view of the relationship between Prospero Postcolonial theory (or often post‐colonial theory) deals with the effects of colonization on cultures and societies and those societies' responses. The study of the controlling power of representation in colonized societies began in the 1950s with the work of Frantz Fanon and reached a climax in the late 1970s with Edward Said's Orientalism. This study led to the development of the colonialist discourse theory in the work of critics such as Gayatri Chakravorty Spivak and Homi Bhabha. Post-Colonial Literary Theory. Let's be real: colonialism was an ugly thing. A bunch of Europeans basically went off into the four corners of the globe—into Africa, Asia, South America (not to mention North America)—and pillaged other people's land, their resources, their minerals, and their labor and grew filthy rich off of them.